Himfloor DS2000 Dissipative

HIM

Povrchový dekorativní a disipativní nátěr , s epoxidovou pryskyřicí , elektrický odpor: od 1x104 do 1x10 8 Ω .

Oblast použití

Himfloor DS2000 Dissipative vyhovuje v pro-, storech, kde povrch musí umožnit odvod elektrostatických výbojů. Vyhovuje prostředím, kde je požadováno střední průmyslové zatížení.
Příklady: elektronický průmysl, čisté provozy, váhovny, ...
Důležité : investor musí zajistit, aby nic nebránilo odvodu elektrostatických výbojů. (například: izolační vosk na údržbu povrchu, izolační podrážky, ...). Rovněž musí dbát na to, aby elektrický odpor zemnění od 1x104 Ω do1x108 Ω pod 100 V podle měřicí normy NF EN 1081 vyhovoval jeho potřebám

fabricant revetement de sol

Technické vlastnosti

Minimální tloušťka 3 mm
Přilnavost k betonu vyšší než jeho soudržnost Elektrický odpor vůči zemi od 1x104 do 1x108 Ω při 100 V
(norma NF EN 1081)
Výborná chemická odolnost vůči ředěným kyselinám a minerálním základům; platí i pro běžně používané chemické látky.

Popis

Himfloor DS2000 Dissipative je povrchový nátěr s epoxidovou pryskyřicí, jež dává vyniknout barevným křemičitým pískům.

Barvy

Vzorník barev je k dispozici. Oproti klasickým nátěrům, které obsahují barevné písky, a s ohledem na zvláštní složení směsi písků pro tento podlahový systém, další odstíny mohou být vyrobeny jen na základě předběžných zkoušek

Hraniční teploty

Systém Himfloor DS2000 Dissipative ne- smí být aplikován při teplotě nižší 5 °C (nebo vyšší 35 °C) a ani tehdy, pokud je teplota podkladu nižší než hodnota rosného bodu navýšená o 3 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %. Je třeba přikročit k takovým prostředkům, aby se okolní teplota pohybovala mezi 10 a 25 °C.

Příprava podkladu

Podklad musí být připraven tak, aby bylo docíleno čistého, suchého, nemastného a pravidelného povrchu. V závislosti na povrchu: je třeba jej zbavit prachu, brokovat, brousit, nebo dokonce použít kombinace těchto technologií.

Podklad

Betonový podklad nebo podklad na bázi malty musí být starší 28 dnů a nesmí vykazovat vlhkost vyšší 5 % (hmotnostně), ani nesmí zadržovat vzlínající vodu. Pokud dojde k vytvoření trhlin po nanesení nátěrové hmoty, projeví se v ní také.

Aplikace

Aplikace systému Himfloor DS Dissipative závisí jen na zkušenostech spojených s aplikací systémů povrchových nátěrů na bázi syntetických pryskyřic. Jsou však nezbytné dodatečné postupy spojené se schopností disipace elektrostatických výbojů vlastní tomuto systému. Pracovník tedy musí být na tyto techniky vyškolen společností HIM.

Spáry

Stavební nebo dilatační spáry musí být přiznány. Jejich stopy musí být vzaty v úvahu pro kontinuitu systému a jeho schopnost disipace elektrostatických výbojů.

Vlastnosti

  • Dekorativní vzhled s viditelnými barevnými písky
  • Hygiena – hutný, nepropustný, bezespárý systém, se snadnou údržbou
  • Výborná odolnost proti otěru (střední průmyslová zátěž)
  • Výborná odolnost proti chemikáliím


Fabricants de Resines

Příklady aplikací

Systém se skládá minimálně z 5 nanesených vrstev, a to po přípravě, opravách a vyrovnání podkladu:
1. vrstva: podkladový nátěr
2. vrstva: černá vrstva
3. vrstva: nátěr
4. vrstva: povrchový nátěr
5. vrstva: konečná úprava

Údržba

Systém musí být chráněn proti jakékoliv vlhkosti po dobu 7 dnů, které následují po jeho aplikaci.
Pravidelná údržba systému pomocí přístrojů s rotačními kotouči a rozředěnými, ve vodě rozpustnými čisticími prostředky ( 50 °C max) značně prodlouží životnost nátěru.
Není důležité, jaký typ úklidového prostředku nebo jaká technologie úklidu je použita. Je nutné dbát na to, aby po úklidu na povrchu nezůstal jakýkoliv zbytek či cizí těleso, které by mohlo vyvolat tvorbu izolačních bariér. Výrobky obsahující vosk nebo jakoukoliv jinou substanci, která by nebyla odstraněna opláchnutím, se musí vyloučit. HIM doporučuje, aby byl způsob úklidu promyšlen, dříve než bude zvolen čisticí prostředek.

Spotřeba

«Elektrické» vlastnosti povrchového nátěru závisí na četných parametrech, zvláště pak na respektování spotřeby hmoty vrstvu po vrstvě. Pracovník, nanášející podlahový systém, disponuje podrobným harmonogramem pro každou vrstvu systému, a mohl nebo bude moct účastnit se pokládky na nejméně dvou akcích.

Hygiena a bezpečnost

Některé části citovaných výrobků mohou být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi. Je tedy nezbytné seznámit se před jejich obdržením s Bezpečnostmími listy, k dispozici pro každou složku, a to hlavně z důvodu manipulace s nimi.

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků, znečištěných obalů a nedopatřením rozlitých výrobků se řídí příslušnými nařízeními. Pro více informací čtěte Bezpečnostní listy.

Skladování

Všechny části systému Himfloor DS2000 Dissipative mohou být skladovány po dobu 12 měsíců v původních neotevřených obalech, na suchém a temperovaném místě, stranou zimy nebo tepla.
HIM podlahové nátěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
Telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
Telefon : +33 1 30 68 62 10
Fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
Telefon : +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

société certifiée ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.