Himfloor SL Conductive
Himfloor SL Conductive AS

HIM

Podlahový povrchový nátěr s epoxidovými pojivy umožňující disipaci elektrostatických výbojů : od 1x10 4 Ω do 1x10 7 Ω z jejich povrchu k bodu uzemn ění (metoda B, norma EN 1081). Varianta «AS» umožňuje navíc generování zvláště slabých výbojů (méně než 10 V při normálních podmínkách podle «testu chodce»).

Oblast použití

Himfloor SL Conductive a Himfloor SL Conductive AS byly vytvořeny za účelem disipace elektrostatických výbojů . Jsou určeny do prostor, kde se vyrábí, montují nebo skladují elektronické sou č ástky nebo citlivé systémy (zvláště pro variantu AS), ale též do některých čistých provozů , počítačových sálů , výbušných prostředí (prach, rozpouštědla …). Výsledkem je kompaktní, hladká, nepropustná a snadno udržovatelná plocha .

Vlastnosti

 • vodivost – umožňuje disipaci z povrchu k zemi
 • varianta «AS» - výjimečně nízká generace výbojů
 • hygiena – hladká plocha bez spár, snadná údržba
 • trvanlivost – výborná odolnost vůč i otěru
 • chemická odolnost – odolná vůči velkému množství látek
 • bez rozpouštědel
Himfloor SL Conductive-AS

Technické vlastnosti

Systém
Hořlavost
EN 13501-1 :2002
B fl S 1
P ř ilnavost
EN 13892-8
> B 2.0
Otěr (BCA)
EN 13982-4
AR 0.5
Odolnost vůči nárazům
EN ISO 6272
IR10
Tvrdost povrchu
EN 13892-6
SH200
Požadované vlastnosti do mechanicky a chemicky namáhaných prostor
Viz reference 3262 du C.S.T.B.
(Vědecké a technické centrum staveb)
P/M 2.3.2.4 P/C 3.3.3.2.3.2.2.3.3

Elektrické vlastnosti

Odpor mezi povrchem a bodem uzemnění
Metoda B EN 1081 od 1x104 Ω do 1x107 Ω
Odpor mezi povrchem a bodem uzemnění
CEI 61340-4-1 prosinec 2003 od 1x104 Ω do 1x107 Ω
Odpor mezi rukou pracovníka k bodu uzemnění
CEI 61340-4-5 červenec 2004 od 7,5x105 do 3,5x107 Ω (cf. note 1)
Generace výbojů («test chodce»)
CEI 61340-4-5 červenec 2004 menší než 10V ( viz pozn . 2)
Pozn 1 : výsledky závisí hlavně na kvalitě kontaktu mezi pracovníkem a povrchovým nátěrem prostřednictvím disipativní obuvi (speciální obutí, podpatěnky…). Tyto hodnoty tedy uvádíme orientačně .
Pozn 2 : Pouze varianta Himfloor SL Conductive « AS » umožňuje správně obutému pracovníkovi nevytvá ř et výboje vyšší než 10 V .
Himfloor SL Conductive

Popis

Himfloor SL Conductive a Himfloor SL Conductive AS jsou epoxidové nátěry obohacené o inertní minerální plnivo a specifická aditiva umožňující disipaci statické elektřiny. Princip spočívá v samonivelační vrstvě v tlouštce 2 mm. Celý systém obsahuje minimálně následující vrstvy :
 • podkladovou vrstvu HIM Primer nebo jakoukoliv kompatibilní epoxidovou vrstvu, která poskytne hladkou, jednolitou a izolační vrstvu
 • černou vodivou mezivrstvu Himfloor SL Conductive Undercoat
 • povrchový nátěr s pigmenty, samonivelační Himfloor SL Conductive Topcoat
 • konečnou specifickou úpravu FC AS (jen pro variantu Himfloor SL Conductive AS)

Odstíny

Některé barevné odstíny mohou být lehce změněny černými vlákny povrchového nátěru, a speciální konečná úprava u varianty AS může způ sobit, že některých zářivých anebo tmavých odstínů nemůže být docíleno. Obra ť te se prosím na společnost HIM pro ověření proveditelnosti požadovaného odstínu RAL .

Hraniční teploty

Po dobu aplikace a během 7 následujících dnů teplota podkladu a okolní teplota musí být taková, aby pokládka byla snadno proveditelná a k vytvrzování byly vhodné podmínky. Pod 10 °C a nad 30 °C, jakož i v případě, kdy hrozí kondenzace, nemůže dojít ani ke správné aplikaci, ani k požadovanému vytvrzení.

Body uzemnění

Jak uživatel, tak pracovník musí lokalizovat body určené k uzemnění. HIM vytvořil systémy Himfloor SL Conductive a Himfloor SL Conductive AS tak, aby jejich povrch mohl v jakémkoliv bodě «zachytit» statickou elektřinu a «nasměrovat» ji k bodům uzemnění. Pracovník nanášející nátěr nechá uživatele, aby je připojil k zemi. Tyto body uzemnění rovněž umožní pracovníkovi po dobu realizace ověřit správnou vodivost u každé jednotlivé vrstvy. V případě spár nebo přerušení jednolitosti vodivé mezivrstvy je třeba provést přemostění.

Lhůty

Obecně je třeba počítat na jednu vrstvu jeden den, tedy minimálně tři pro Himfloor SL Conductive a čtyři pro variantu AS. Navíc je k tomu třeba připočítat čas k přípravě /opravě podkladu. Níže uvedené časové úseky musejí být dodrženy :
 • 24 hodin pro pěší provoz (48 hodin pro variantu AS)
 • 48 hodin pro lehkou zátěž (jízdní prostředky)
 • 7 dní pro jakékoliv použití chemikálií (včetně mokrého úklidu)

Údržba

Životnost povrchových nátěrů Himfloor může být značně prodloužena adekvátním úklidem. Pravidelné použití zařízení s rotačními kartáči a ředěných, ve vodě rozpustných úklidových prostředků (50 °C) je vhodné.
Jakýkoliv mokrý úklid je zakázán po dobu 7 dnů od pokládky povrchu, jinak může dojít k nevratnému poškození při pozdějším působení chemických látek.
Jakékoliv čisticí prostředky musí být vybrány s ohledem na fakt, že po použití nesmí zanechat na povrchu film. Pravidelně musí být prováděno mírné naleptání a po každém mytí musí vždy následovat opláchnutí, aby nedošlo k vytvoření izolační bariéry na povrchu.

Příprava povrchu

Dobrá příprava povrchu je nezbytností pro obdržení výborných výsledků. Pracovník se musí ujistit, že připravený povrch je zdravý, čistý, bez jakýchkoliv cizích těles, suchý a opatřen proti vzlínání vlhkosti. HIM doporučuje metody suchých úprav (např. brokování). Ostatní povrchy, než je beton, mohou vyžadovat dodatečné úpravy.

Aplikace

Podrobnosti aplikace systémů Himfloor určené k disipaci statické elektřiny jsou sdělovány pouze pracovníkům certifikovaným společností HIM. Navíc, společnost HIM se přesvědčila o tom, že certifikovaní pracovníci na stavbách mají k dispozici správná nářadí i nezbytné znalosti pro nanesení takových systémů.

Hygiena a bezpečnost

Každá součást systémů Himfloor je zmíněna na Bezpečnostním listě. Tento dokument upřesňuje například :
 • zásady bezpečné manipulace
 • chování v případě nehody
HIM podlahové nátěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
Telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
Telefon : +33 1 30 68 62 10
Fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
Telefon : +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

société certifiée ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.