HIM Primer 36

HIM

Podkladový nátěr, epoxidový, dvousložkový pro podlahové systémy HIMfloor, na vlhké betonové podklady.

Oblast použití

Podkladový nátěr HIM Primer 36 je speciálně určen na vlhké betonové podklady.

Popis

HIM Primer 36 je podkladový nátěr, epoxidový, dvousložkový, bez rozpouštědel.

Technické vlastnosti

Směsný poměr Základ :tvrdidlo
váhově 61 :39
objemově 58 :42
Specifická hmotnost (směs) přibl. 1,1
Obsah pevné složky 100 %
D.Z. při 20 °C 30 minut
Další vrstva při 20 °C max do 48 hodin
Pozn :
D. Z. = doba zpracovatelnosti

Příprava betonového podkladu

Podklad musí být čistý, bez jakýchkoliv porušení a nečistot, látek nebo složek, jež jinak tvoří složení betonu. Vlhký betonový podklad nesmí v žádném případě : vykazovat na povrchu vysráženou vodu (kondenzát) a též nesmí vykazovat známky stagnace vody. Je důležité použít mechanickou přípravu, aby daná plocha byla zdrsněna a byla připravena absorbovat další přípravky. Pro úpravu podkladové plochy se použije ofrézování, případně pomalé brokování, či kombinace obou technologií. Povrchová plocha musí být připravena jak svojí strukturou, tak porézností na penetraci podkladového nátěru HIM Primer 36.

Hraniční hodnoty vlhkosti betonu

Na povrchu betonu se nesmí v žádném případě vyskytovat kondenzát a nesmí vykazovat známky stagnace vody (tedy musí být matný a nelesknoucí se). U nového betonového podkladu již nesmí docházet ke smršťování.

Poprášení podkladového nátěru

Některé podlahové systémy HIMfloor vyžadují drsný povrch pro nanesení jejich první vrstvy. Takový povrch se získá aplikací podkladového nát ě ru a jeho následným poprášením suchým křemi č itým pískem. První vrstva HIM Primer 36 ovšem nesmí být ošetřena posypem. Je nutné nejprve nanést druhou vrstvu nát ě ru HIM Primer 36 nebo vůbec použít jiný podkladový nátěr. Na HIM Primer 36 je třeba nanést další vrstvu do 48 hodin od jeho aplikace.

Nakládání s odpady

Jedná se o chemický odpad. Viz Bezpečnostní listy.

Mísení

Smíchejte obě složky pomocí vrtačky opatřenou nástavcem/metlou (300 až 400 otáček/min) nejméně po dobu 3 minut a tak dlouho, až směs bude homogenní. Na kvalitě promísení složek závisí následná kvalita podkladového nátěru.

Aplikace

Během doby doporučené Dobou zpracovatelnosti musí být HIM Primer 36 rovnoměrně rozetřen válečkem křížovými tahy, může být předběžně a nahrubo rozetřen pomocí hladítka. Výsledkem má být homogenní, nepřerušená vrstva, která dodá povrchu lesklý a bohatý vzhled. Pokud podkladový povrch vykazuje místy větší nasákavost a následkem toho vznikají matné plochy, v nichž je obtisknut podkladový povrch, je nezbytné přidat podkladový nátěr, nebo dokonce aplikovat druhou vrstvu.

Spotřeba

Pravidelná údržba za pomoci rotačního stroje s rozředěným čisticím přípravkem, ve vodě rozpustným (50 °C maximum), značně prodlouží životnost podlahového systému.

Ředění

HIM Primer 36 nesmí být v žádném případě ředěn

Čištění nářadí

Bezprost ředně po použití o čistěte nářadí pomocí výrobku HIM Solvent 102, po zatvrdnutí lze jen mechanicky.

Skladování

12 měsíců v původních neporušených obalech a v b ěž ných skladovacích podmínkách (suchu a temperovaném prostředí).

Upozornění

Každá složka podkladového nátěru HIM Primer 36 má vlastní Bezpečnostní list. HIM Primer 36 nesmí být použit bez znalostí informací o bezpečném použití. Některé složky jsou dráždivé a způ sobují korozi.

Body vznícení

HIM Primer 36 základ 100 °C
HIM Primer 36 tvrdidlo 76 °C
HIM Solvent 102 32 °C
HIM podlahové nátěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
Telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
Telefon : +33 1 30 68 62 10
Fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
Telefon : +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

société certifiée ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.