Him Primer 25|30|31|32

HIM

Podkladové vrstvy zn. Himfloor na bázi pryskyřic pro podlahové systémy a aplikaci vrstev proti otěru zn. Himgrip.

Oblast použití

Podkladové nátěry HlM Primer 25, HlM Primer 30, HlM Primer 31 a HlM Primer 32 jsou doporučeny při následném pokládání podlahových systémů na bázi epoxidových pryskyřic a polyuretanu zn. Himfloor a vrstev odolných proti otěru zn. Himgrip. Tyto podkladové nátěry impregnují samotný podklad a jsou důležité pro dobré přilnutí podlahových systémů Himfloor. Výběr podkladového nátěru závisí na konečném užití podlah.

Čištění nářadí

Nářadí musí být očištěno bezprostředne po použití, a to výrobkem HlM Solvant 102. Netýká se výrobku HlM Primer 32, který je odstranitelný vodou.

Skladováni

Výše popsané podkladové nátěry jsou bez problému skladovatelné 12 měsíců v původním, neotevřeném obalu, na chladném a suchém místě.

Ředění

Žádný z podkladových nátěrů, uvedených v tomto listu, nesmí být ředěn.

Vlastnosti

  • HlM Primer 25 je podkladový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, dvousložkový, s rozpouštědlem, k vytvrzení dochází za studena. Je vhodný pro maltové a betonové podlahy s obsahem cementu, a to před použitím epoxidových nebo polyuretanových podlahových systémů. .
  • HlM Primer 30 je rychletuhnoucí podkladový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, dvousložkový, bez rozpouštědla. Je vhodný pro maltové a betonové podlahy na bázi cementu před pokládkou epoxidových a polyuretanových podlahových systémů, a to v případě, kdy je podstatným hlediskem rychlost
  • Podkladový nát ě r HlM Primer 31 je na bázi epoxidové prysky ř ice, dvousložkový, bez rozpouštědel, k vytvrzení dochází za studena. Je vhodný jak pro maltové a betonové podlahy s obsahem cementu p řed aplikací vrstev proti opot ř ebení, tak pro maltové podlahy na bázi epoxidových prysky ř ic. Lze jej pou ž ít té ž v potraviná ř ském pr ů myslu: je bez zápachu i chuti.
  • Výrobek HlM Primer 32 je hydroepoxidová emulze, dvouslo ž ková, k vytvrzení dochází za studena. Je vhodná pro maltové a betonové podlahy na bázi cementu, p ř ed pokládkou epoxidových a polyuretanových podlahových systém ů . Je té ž vhodná do potraviná ř ského pr ů myslu: je bez zápachu a chuti .

Technické vlastnosti

Výrobek HIM Primer 25 HIM Primer 30 HIM Primer 31 HIM Primer 32
Směsný poměr Základ :TP Základ :TP Základ :TP Základ :TP
váhově 65 :35 70 :30 74 :26 25 :75
objemově 63 :37 68 :32 71 :29 22 :78
Specifická hmotnost
(směsi)
asi 1.1 asi 1.1 asi 1.1 asi 1.0
Obsah pevné složky asi 88 % (váh.) 100 % 100 % asi 40 % (obj.)

Teoretická spotřeba
Podle podkladu
a teploty

asi 0,15 kg/m 2 asi 0,3 kg/m 2 asi 0,25 kg/m 2 asi 0,150 kg/m 2
Počet vrstev 1 1 1 1
Minimální teplota
podkladu
5 °C 5 °C 5 °C 10 °C
Doba zpracovatelnosti
při 20 °C
50 minut 15 minut 30 minut 60 minut
Doba vytvrzování
při 20°C
asi 24 hodin* 2-4 hodiny 16 hodin 16 až 36 hodin
Pozn :
TP = tvrdicí pøísada, tvrdidlo
* počkat do úplného odpaření rozpouštědla

Příprava podkladu

Podklad musí být připraven tak, aby výsledná plocha byla čistá, suchá, bez jakýchkoliv mastných látek a pravidelná. Kvalitní příprava je nezbytná pro správné a trvalé přilnutí podkladového nátěru k samotnému podkladu.

Podklad

Podklad z betonu nebo malty na bázi cementu musí být starší 28 dnů, nesmí vykazovat vlhkost vyšší než 5 % (hmotnostně) a nesmí zadržovat vzlínající vodu (průkazní zkouška). Pokud se po aplikaci podkladového nátěru vytvoří v podkladu trhliny, promítnou se i do nátěru.

Míchání

Přidejte tvrdicí přísadu do základu a míchejte složky tak dlouho, až dostanete jednolitou, homogenní hmotu. Použijte elektrickou metlu s nízkými otáčkami; výjimku tvoří HlM Primer 32, kdy tvrdicí přísada musí být rozmíchána dohladka dříve, než se smíchá se základem. Poté se vzniklá směs znovu promíchá.

Použiti

Aplikujte podkladový nátěr ihned po smísení, v tenké a jednolité vrstvě, pomocí kartáče/štětky nebo válečku. Je třeba vyloučit nanesení velké vrstvy najednou a nesmí dojít k vytvoření louží. Pokud je třeba, u porézních podkladů aplikujte druhou vrstvu podkladového nátěru.

Hygiena a bezpečnost

Některé složky uvedených výrobků mohou být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi.
Je tedy nezbytné seznámit se před jejich převzetím s každým Bezpečnostním listem, který je k dispozici pro každou složku, a přijmout všechna potřebná opatření, mimo jiné, pro manipulaci s nimi.

Body vznícení

HlM Primer 25 základ 28 °C
HlM Primer 25 tvrdicí přísada >100 °C
HlM Primer 30 základ >100 °C
HlM Primer 30 tvrdicí přísada >100 °C
HlM Primer 31 základ >100 °C
HlM Primer 31 tvrdicí přísada >100 °C
HlM Primer 32 základ >100 °C
HlM Primer 32 tvrdicí přísada n.a.
HlM Solvent 102 32°C

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků, znečištěných obalů nebo nedopatřením rozlitých výrobků podléhá oficiálním nařízením. Pro více informací čtěte prosím Bezpečnostní listy >
HIM podlahové nátěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
Telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
Telefon : +33 1 30 68 62 10
Fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
Telefon : +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

société certifiée ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.