Himfloor FC450

HIM

podlahový nátěr s vysokým podílem pevných částic na bázi epoxidového pojidla

Oblast pou žití

Himfloor FC450 P je tenký podlahový nátěr s pigmenty, který může být použit na podlahy v rámci V.T.D. 59-3 (cement, d řevo a ocel ). Himfloor FC450 R se pou žívá jako závěrečná krycí vrstva pro povrchové nát ěry Himfloor ML, tedy s plnivy a ošetřené pískovým posypem.
Jejich chemická odolnost v ůči kyselině sírové umo žňuje jejich použití i v místnostech s bateriemi.
Pozn. V.T.D. = všeobecná technická directiva

Vlastnosti

  • Výborná odolnost v ůči otěru
  • Nepropustný
  • Výborná přilnavost
  • Snadné použití, snadná údržba

Barvy

Nát ěry jsou k dispozici v odstínech blízkých barvám RAL. Seznamte se, prosím, se vzorníkem barev Himfloor.

Varianty

Himfloor FC450 P pro nanášení vále č kem Himfloor FC450 R pro kone čnou úpravu Himfloor FC450 Thixo pro kone čnou úpravu «pomerančová slupka »

Technické vlastnosti

při 20°C  
pevné částice :91%
Spec. hmotnost : přibl. 1,45
DZ (150g) :30 minut
vytvrzení (usazený prach neškodí) :8 hodin
nanesení další vrstvy : od 10 do 20 hodin po první
Uvedení do provozu
chodci :24 hodin
lehká mechanická zátěž :48 hodin
Pozn.:
DZ = doba zpracovatelnosti

Popis

Himfloor FC450 je podlahový nátěr s epoxidovým pojidlem. To je dodané v samostatném obalu, již nadávkované, pro snadnější mísení a snadné použití na stavbách.

Obdobný výrobek

Himfloor FC520 pro odolnost v ůči jiným chemikáliím  

Himfloor FC450

Údr žba

Vlhký úklid lze provést a ž po 7 dnech od nanesení . Himfloor FC450 m ůže být udržován za pomoci přístrojů s rotačním kotoučem spolu s rozředěnými průmyslovými úklidovými prostředky. Viz Průvodce údržby podlahových systémů Himfloor .

Podmínky užití

Okolní teplota i teplota podkladu b ěhem nanášení i po nanášení se musí pohybovat mezi +10 a +20 °C, relativní vlhkost vzduchu musí být ni žší než 80 % a podklad nesmí nést stopy kondenzátu.

P říprava podkladu

Každý podklad musí být analyzován a musí projít přípravou, nejlépe mechanickou, např. brokováním . Jakékoliv ne čistoty typu olej, mastnota, tuky a všechna cizí tělesa musí být odstraněny.

Podklad

Krom ě podmínek uvedených ve V.T.D. 59-3, podklad nesmí vykazovat známky zadr ž ování vzlínající vlhkosti. Betonový podklad musí být starší 28 dn ů (nesmí vykazovat známky smrš ť ování) a musí být suchý, tedy obsahovat maximáln ě 5 % vody alespo ň do hloubky 4,5 cm pod povrch podkladového povrchu. Pokud se po nanesení nát ě ru vytvo ř í v podkladu praskliny, projeví se i v samotném nátě ru.

Aplikace

Nát ěr výrobkem Himfloor FC450 musí být proveden doporu čenou anebo firmou schválenou společností HIM. Tato firma nejprve provede analýzu podkladu, jeho p řípadnou úpravu či opravy.

Skladování

Všechny slo ž ky Himfloor FC450 mohou být skladovány maximáln ě po dobu 12 m ě síc ů v p ů vodních neporušených obalech, na suchém a temperovaném míst ě .

Hygiena a bezpečnost

Některé složky zde uvedených výrobk ů mohou být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi. Pro každou složku je vypracován Bezpečnostní list, se kterým je nezbytné se seznámit a př ijmout všechna potřebná opatření, mimo jiné, pro manipulaci s nimi.

Body vznícení

Himfloor FC450 Základ :155°C
Himfloor FC450 Tvrdidlo :19°C

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků , znečištěných obalů a nedopatřením rozlitých výrobků se řídí příslušnými nařízeními. Pro více informací čtěte prosím Bezpečnostní listy.

HIM podlahové nátěry
průmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
 
 

HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl

HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
telefon : +33 1 30 68 62 10
fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com

Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
telephone +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

company
certified
ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.