Himfloor FC130

HIM

Hydroepoxidový podlahový nátěr

Oblast použití

Himfloor FC130 se používá pro konečnou úpravu, jejímž výsledkem je barevná podlaha v matové úpravě, nepropustná, odolná vůči různým chemickým činidlům, se snadnou údržbou. Výrobek nachází uplatnění ve skladech, garážích, kuchyních, potravinářském průmyslu a všude tam, kde je nízké průmyslové zatížení a provozní zátěž je rovněž lehká.

Vlastnosti

  • Hygiena: jednolitá a snadno udržovatelná plocha
  • Odolnost vůči mnohým chemickým produktům
  • Neklouže
  • Odolnost proti opotřebení
  • Estetická hodnota: k dispozici široká škála barevných odstínů
  • Při aplikaci nevykazuje žádný zápach
himflor fc130

Technické vlastnosti

Směsný poměr : základ :tvrdidlo
Váhově : 19 : 81
Objemově : 21 : 79
Specifická hmotnost (směs) : asi 1,25
Obsah pevné složky : asi 40 %
Předpokládaná spotřeba 0,150 kg/m 2 na vrstvu, v závislosti na podkladu a jeho přípravě
Doba zpracovatelnosti . 45 minut při 20 ° C
Doba vytvrzování při 20 ° C : 3-4 hodiny (začíná vytvrzování, usazený prach neporuší povrch) 24 hodin (pěší provoz) 7 dnů (úplné vytvrzení pro dosažení odolnosti vůči chemickým výrobkům)
Chemická odolnost : Vrstva výrobku Himfloor FC130 je odolná vůči motorovému benzínu, minerálním olejům a tukům, rozředěným čisticím výrobkům a některým uhlovodíkům .

Popis

Himfloor FC130 je podlahový systém – hydroepoxidový dvousložkový nátěr. Betonovým podlahám dodá po vytvrzení barevnou úpravu v matném vzhledu. Himfloor FC130 je k dispozici v mnohých odstínech odpovídajících přibližně škále barev RAL.

Barvy

Prosím nahlédněte do vzorníku odstínů Himfloor/Himfloor.

Standardn í postup

2 až 3 vrstvy Himfloor FC130.

Údržba

Pravidelná údržba za pomoci rotačního stroje s rozředěným čisticím přípravkem, ve vodě rozpustným (50 °C maximálně), značně prodlouží životnost podlahového systému.
Pro více informací se prosím obraťte na HIM Francie

Hraniční teploty

Výrobek Himfloor FC130 nesmí být použit při teplotě nižší než 5 ° C (nebo vyšší než 35 ° C) ani při teplotě, kdy podklad vykazuje hodnotu nižší, než je rosný bod navýšený o 3 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %.

Příprava podkladu

Povrch musí být ošetřen tak, aby výsledkem byla čistá, suchá, nemastná a pravidelná plocha. Vrstva Himfloor FC130 je relativně tenká, podklad musí být proto velmi rovný. Pokud je totiž podlaha nepravidelná, dojde k nestejnoměrnému opotřebení vrstvy, tedy ke změně barevného odstínu a vzhledu podlahového systému v daných místech.
Beton: podmínkou dobré přilnavosti výrobku je homogenita a čistota podkladu.
Podklady opatřené epoxidovými pryskyřicemi: výrobek na ně může být aplikován.
Asfalt: výrobek může být aplikován až po 6 měsících zrání
Himfloor FC130 může být též použit jako konečná úprava u výrobku Cemtop XD, jeho údržba je poté snadnější a povrch je odolnější vůči chemickým činidlům.

Podklad

Podklad z betonu nebo malty na bázi cementu musí být starší 28 dnů, nesmí vykazovat vlhkost vyšší než 5 % (váhově), ani nesmí zadržovat vzlínající vodu (průkazní zkouška se provádí fólií). Pokud po aplikaci podlahového systému dojde ke vzniku trhlin v podkladu, tyto se projeví i na nátěru.

Podkladový nátěr

Není nutný

Míchání

Jednotlivé složky, základ a tvrdidlo, musí být před použitím dobře promíchávány, a to alespoň 3 minuty. Použijte k tomuto účelu výkonný mísič nebo speciální nízkorychlostní vrtačku.

Pravděpodobná spotřeba

0,150 kg/m 2 na 1 vrstvu v závislosti na podkladu a jeho přípravě .

Aplikace

Výrobek aplikujte neprodleně po smísení na připravenou plochu, a to pomocí kartáče nebo válečku. Ověřte, zda je plocha zcela pokryta, a ujistěte se, že nedošlo k vytvoření kaluží – ty by mohly zabránit vytvrzování. Druhá vrstva může následovat po vytvrzení první vrstvy, doba vytvrzování závisí na charakteru podkladu a okolí (asi po 16 hodinách). Úplným vytvrzením dojde k odstranění veškerého obsahu vody z materiálu. Je nutné zajistit dobré odvětrávání

Doba zpracovatelnosti při 20 ° C

45 minut .

Vytvrzování při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti

3-4 hodiny (po této době usazený prach již nepoškodí povrch); 24 hodin (pěší provoz; další vrstvu je možné nanést v období od 1 do 7 dnů); 7 dní (úplné vytvrzení)

Čištění nářadí

Nářadí musí být po použití okamžitě očištěno vodou .

Hygiena a bezpečnostní opatření

Některé složky uvedených výrobků mohou být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi. Je tedy nezbytné seznámit se před jejich převzetím s každým Bezpečnostním listem, který je k dispozici pro každou složku, a přijmout všechna potřebná opatření nejen pro manipulaci s nimi

Body vzplanutí

Himfloor FC130 základ >100°C
Himfloor FC130 tvrdidlo >100°C

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků, znečištěných obalů nebo nedopatřením rozlitých výrobků podléhá oficiálním nařízením. Pro více informací čtěte prosím Bezpečnostní listy .

Skladování

Himfloor FC130 je možné uchovat 12 měsíců v původních, neotevřených obalech, v chladu a suchu, musí být chráněn před mrazem.
HIM podlahové nátěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
Telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
Telefon : +33 1 30 68 62 10
Fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
Telefon : +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

société certifiée ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.