Himfloor FC AS

HIM

Podlahový hydronátěr na bázi epoxidových a polyuretanových pryskyřic, dvousložkový, určený k disipaci elektrických výbojů
Elektrický odpor: od 1x10 4 do 1x10 7 W (podle metody B normy EN 1081) a velmi slabá tvorba výboj ů (ni žší než 10 V při «testu chodce»).

Oblast použití

Himfloor FC AS je určen pro prostory s lehkou zátěží (lehké vozíky, chodci...) a kde je zároveň třeba odvádět škodlivou statickou elektřinu.
Příklad: skladovací prostory elektronických součástek citlivých na elektrické výboje

Vlastnosti

 • Zvládnutí disipace elektrických výbojů – vyžaduje adekvátní vybavení pracovníků (oblečení, obuv, nářadí), též bezezbytkovou údržbu.
 • Velmi slabá produkce výbojů – nižší než 10 V «test chodce»
 • Trvanlivost – lehká zátěž
 • Chemická odolnost
 • Hygiena – plocha bez spár, snadná údržba
Himfloor FC AS

Technické vlastnosti

  Undercoat :
Himfloor SL Conductive
Undercoat
Topcoat :
Himfloor FC AS
Směsný poměr základ : tvrdidlo
79,6 : 20,4
základ : tvrdidlo
80 : 20
Specifická hmotnost (směs) cca 1,05 cca 1,2
Obsah pevné slo ž ky (váhově) cca 50% cca 65%
Chemický základ epoxidový polyuretanový
Spotřeba
0,150 kg/m²
1 vrstva stačí
33 m² na 5kg sadu
0,100 kg/m² na vrstvu
musí být 2 vrstvy
50 m² na 5kg sadu
Doba zpracovatelnosti
( 150 g /20 °C)
30 min
20 min
Vytvrzování při 20 °C Na dotyk: 4 a ž 8 hodin
Lehká zát ěž – p ě ší provoz: 24 hodin
Další vrstva: min. 16 hodin, max. 7 dnů
Kompletní vytvrzení: 7 dnů
 
 
Chemická odolnost Kompletn ě vytvrzený povrchový nátěr je odolný solím, minerálním olej ů m, tukům, kyselinám a roz ř ed ě ným minerálním bázím. Pro více informací se obrať te na společnost HIM France.
 
 

Popis

Himfloor FC AS je vícevrstvý dvousložkový systém, s epoxidovými a polyuretanovými pryskyřicemi, vytvářející jednolitý film, v tekutém stavu. Dodává se ve formě sady složené z připravených součástí určených ke smíchání a aplikaci na místě . Celý vícevrstvý systém vykazuje elektrický odpor od 1x10 4 do 1x10 7 W mezi povrchem a bodem uzemnění (metoda B normy EN 1081).

Barevné odstíny

Himfloor FC AS může být dodán v různých barvách odpovídajících přibližně vzorníku barev RAL. Vzhledem k užití jemného speciálního plniva a k požadavku na elektrické vlastnosti, není možné docílit tmavých anebo zářivých barev. Kontaktujte nás. .

Typová aplikace

1 vrstva podkladové vrstvy nebo vyrovnání povrchu (pokud je betonový podklad).
1 vrstva Himfloor SL Conductive Undercoat ( č erná).
2 vrstvy Himfloor FC AS (barvené).

Příprava podkladu

Podklad musí být připraven tak, aby výsledkem byl poklad čistý, suchý, pravidelný a bez jakékoliv mastnoty. Pokud jde o beton, pak je vhodné povrch ohoblovat, brokovat, zbrousit nebo použít kombinaci těchto způsobů . V případě nutnosti je třeba povrch vyrovnat před aplikací povrchového nátěru.

Podklady

Podklad typu starý epoxidový nátěr

Musí být zdravý, čistý, suchý, nemastný (bez olejů a tuků ) a starší 7 dnů . Před přímou aplikací černé mezivrstvy Himfloor SL Conductive Undercoat bez podkladového nátěru je třeba provést zmatnění pomocí brusky a povrch zbavit prachu..

Betonový podklad

Betonový podklad nebo podklad s obsahem malty musí být starší 28 dnů , nesmí vykazovat vlhkost vyšší 5 % (váhov ě ) a nesmí zadržovat vzlínající vlhkost (provést zkoušku). Pokud se po nanesení podlahového nátěru vytvoří trhliny, projeví se i v další vrstvě .

Podkladový nátěr

Pro všechny podklady, kromě starého izolačního epoxidového nátěru, použijte podkladový nátěr v závislosti na podkladu. Respektujte dobu, kdy může být nanesena další vrstva, a to před aplikací Himfloor SL Conductive Undercoat (viz průvodce podkladovými nátěru Him Primer).

Uzemnění

Jak uživatel, tak pracovník se musí dohodnout na umístění bodů ur čených k zemnění. Tyto jsou tvořeny přilnavou mědě nou páskou, která přečnívá podkladový nátěr o třicet centimetrů a je zakryta černou mezivrstvou Himfloor SL Conductive Undercoat. Každý oddíl mezivrstvy musí být uzemněn. Vzhledem k slabé tloušť ce systému, je třeba se prakticky vyhnout přemost ě ní mezi jednotlivými oddíly, a to ve prospěch bodů zemnění.

Doba zpracovatelnosti

při 20 °C:
Himfloor SL Conductive Undercoat: 30 minut
Himfloor FC AS: 20 minut

Vytvrzování při 20°C

Na dotyk: 4 až 8 hodin
Pěší provoz: 24 hodin
Další vrstva: min. po 16 hodinách, 7 dnů max.
Kompletní vytvrzení: 7 dnů

Údržba

Pravidelná údržba systému pomocí zařízení s rotačními kartáči a naředěných ve vodě ředitelných čisticích prosředků (50 °C max) umožní značně prodloužit životnost nátěru. Aby nedocházelo k vytvoření izolační vrstvy na povrchu, je nezbytné, aby úklidový prostředek byl kompatibilní s disipativním nátěrem (vyloučit vosky, výrobky zanechávající zbytky...). Jakýkoliv mokrý úklid nesmí být proveden po dobu 7 dnů od doby pokládky, jinak povrchový nátěr bude nevratně poškozen.

Hraniční teploty

Himfloor FC AS se nesmí aplikovat, pokud je okolní teplota nižší než 5 °C (nebo vyšší než 35 °C), ani když je teplota podkladu nižší než rosný bod navýšený o 3 °C. Při pokládce a vytvrzování musí být zajištěno větrání a teploty vhodné pro snadnou aplikaci systému. Optimální jsou teploty mezi 10 °C a 25 °C.

Mísení

Smíchejte dvě složky každého systému pomocí elektrické vrtačky osazené pomaloběžnou metlou (300 a ž 400 ot/min), a to po dobu nejméně 3 minut, kdy veškerý obsah tvrdidla byl přelit do kbelíku se základem.

Spotřeba

 • Himfloor SL Conductive Undercoat:
  1 jediná vrstva
  0,150 kg/m² ( 33 m² na 5kg sadu)
 • Himfloor FC AS:
  2 vrstvy
  0,100 kg/m² na vrstvu ( 50 m² na 5kg sadu)

Aplikace

Himfloor SL Conductive
Undercoat

Černá mezivrstva musí být nanesena vále č kem. Je třeba co nejvíce respektovat spotřebu 0,150 kg/m² (nevhodná spotřeba může vyvolat rozdílnosti v elektrickém odporu výsledného systému).

Himfloor FC AS

Před nanesením první vrstvy Topcoat ověřte elektrický odpor vrstvy Undercoat. Obě vrstvy Himfloor FC AS musí být naneseny vále č kem. Je třeba co nejvíce respektovat spotřebu 0,100 kg/m² na vrstvu (nevhodná spotřeba může vyvolat rozdílnosti v elektrickém odporu výsledného systému).

Skladování

Složky systému Himfloor FC AS mohou být skladovány po dobu 12 měsíců v jejich původních neotevřených obalech, v suchém a větraném prostoru. To neplatí pro tvrdidlo Himfloor FC AS, které je za stejných podmínek použitelné jen po dobu 6 měsíců.

Hygiena a bezpečnost

Některé složky výrobků uvedené na tomto dokumentu mohu být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi. Před jejich obdržením je třeba prostudovat jednotlivé Bezpečnostní listy – k dispozici pro každou složku – a přijmout mimo jiné nezbytná opatření pro manipulaci s nimi.

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků , znečištěných obalů nebo nedopatřením rozlitých výrobků podléhá oficiálním nařízením. Pro více informací čtěte prosím Bezpečnostní listy .

Čištění nářadí

Nářadí musí být očiště no vodou bezprostředně po použití. Zaschlé zbytky je možné odstranit jen mechanicky.

HIM podlahové nátěry
průmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
 
 

HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl

HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
telefon : +33 1 30 68 62 10
fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com

Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
telephone +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

company
certified
ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.