Himfloor
SL2000/ SL3000/ SL4000

HIM

Epoxidové podlahové povrchové vrstvy, samovyhlazovací, bez rozpouštědel, tekuté, v tl. od 2 do 6 mm

Oblast použití

Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 jsou samovyhlazovací podlahové nátěry, s dekorativním vzhledem, bezespáré, v tl. 2 až 6 mm. Díky této konečné úpravě jsou podlahy nepropustné, odolné vůči mnohým chemikáliím, snadno se udržují. Jsou vhodné do výrobních hal a chodeb podniků z potravinářského, elektronického a farmaceutického průmyslu, dále pro sklady, laboratoře, výstavní haly a školy.

Vlastnosti

  • Odolné proti otěru
  • Odolné proti četným chemikáliím
  • Hygienické – nepropustné, bezespáré, snadno udržovatelné
  • Estetické – k dispozici široká škála barevných odstínů
  • Minimalizace prostojů – rychlá aplikace
himfloor SL2000 | SL3000 | SL4000

Technické vlastnosti


Him floor SL2000 Him floor SL3000 Him floor SL4000

Směsný poměr báze :tvrdidlo : přísada :pigment

váhově 7.7:5.6:20:0.5 (nebo 0,75) 7.7:5.6:32:0.5(nebo 0,75) 7.7:5.6:50:0.5 (nebo 0,75)

Specifická hmotnost (směs) asi 1,7 asi.1.8 asi.2.0

Obsah pevné složky 100% 100% 100%

Odolnost v tlaku
(BS 6319-28 DAYS) 95 N/mm2 100 N/mm2 100 N/mm2

Odolnost v ohybu/tahu
(BS 6319 - 28 dnů) 37 N/mm2 41 N/mm2 29 N/mm2

Odolnost vůči nárazu 4 kg/m2 5 kg/m2 7 kg/m2

Odolnost vůči otěru - Amsler 1.5 mm 1.5mm 1.5mm

Teplotní odolnost
do 80°C do 80°C do 80°C

Spotřeba – odhad
na 1 mm tloušťky
1.7 kg/m²
1.8 kg/m²
2.0 kg/m²

Doba zpracovatelnosti
při 20 °C
asi 60 minut asi 60 minut asi 60 minut

Doba vytvrzení při 20 °C
Pěší provoz po : 24hodin 24 hodin 24 hodin
Provoz vozidel po : 48 hodinách 48 hodinách 48 hodinách
Plně vytvrzené po : 7 dnech 7 dnech 7 dnech

Barvy

Viz vzorník barev Himfloor.

Standardní postup

1 vrstva HIM Primer 30 nebo HIM Primer 31 1 vrstva Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 Vločky (dobrovolné) 1 nebo 2 vrstvy Himfloor FC210 nebo Himfloor FC215 (konečná úprava, dobrovolné)

Údržba

Pravidelná údržba pomocí stroje s rotačními kartáči spolu s rozředěným čisticím prostředkem, ve vodě rozpustným (max. 50 °C) značně prodlouží životnost a funkčnost podlahové povrchové vrstvy.

Aplikace

Naneste výslednou směs pomocí ocelového hladítka na upravenou plochu bezprostředně po celkovém promísení. Rozprostřete Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 pravidelně. Co nejdříve po aplikaci výrobku ošetřete povrch nylonovým ježkovým válečkem, tím dojde k odstranění vzniklých bublin a stop po hladítku. Po vytvrzení nátěrů Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 bude výsledný povrch hutný, nepropustný a stejnoměrně barevný.
Povrch může být ještě jednou ošetřen nylonovým ježkovým válečkem pro odstranění vzduchových bublin, a to nejprve po 30 minutách a nejpozději do 1 hodiny (platí při 20 °C).

Poznámka

Je možné, že za určitých okolností se na povrchu nátěru objeví tenká olejová vrstva. Tento povlak je snadno odstranitelný : před uvedením do provozu očistěte povrch odpovídajícím čisticím prostředkem  rozředěným ve vodě, toto ošetření lze provést až po 6 dnech od nanesení dané vrstvy.

Konečná úprava

Na povrchové podlahové nátěry SL2000/SL3000/SL4000 je možné nanést jednu, nejlépe dvě vrstvy transparentního nátěru Himfloor FC215. První vrstva se nanáší po 24 hodinách, nejpozději však do 7 dnů. Před nanesením první vrstvy je třeba povrch ošetřit výrobkem HIM Solvant 102. Druhou vrstvu aplikujte nejméně po 24 hodinách, nejpozději však do 7 dnů.

Spáry

Dilatační spáry je nutné zachovat.

Doba zpracovatelnosti

při 20 °C 60 minut

Doba vytvrzování, při 20°C:

24 hodin (pěší provoz), 48 hodin (provoz vozidel), 7 dnů (úplné vytvrzení).

Čištění nářadí

Nářadí musí být očištěno bezprostředně po použití, a to pomocí výrobku HIM Solvant 102.

Skladování

Složky výrobků Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 mohou být skladovány 12 měsíců v původních neporušených obalech, na chladném a suchém místě.

Body vznícení

Himprimer 30 základ > 100°C
Himprimer 30 tvrdidlo > 100°C
Himprimer 31 základ > 100°C
HIM primer 31 tvrdidlo > 100°C
Himfloor SL2000/ SL3000 / SL4000 základ > 100°C
Himfloor SL2000/ SL3000 / SL4000 tvrdidlo 57 °C
Himfloor FC 210 základ 25°C
Himfloor FC 210 tvrdidlo 38°C
HIMsolvent 102 32°C

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků, znečištěných obalů a nedopatřením rozlitých výrobků se řídí příslušnými nařízeními. Pro více informací čtěte prosím Bezpečnostní listy.

Hygiena a bezpečnost

Některé složky zde uvedených výrobků mohou být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi. Pro každou složku je vypracován Bezpečnostní list, se kterým je nezbytné se seznámit a přijmout všechna potřebná opatření, mimo jiné, pro manipulaci s nimi.

Odolnost vůči chemikáliím

Podlahové povrchové nátěry Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 jsou odolné vůči motorovému benzínu, minerálním olejům a tukům, rozředěným čisticím prostředkům, tukům, ředěným minerálním kyselinám a některým uhlovodíkům. Pro více informací se obraťte na společnost HIM Francie.

Popis

Složení povrchů Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 tvoří vybrané epoxidové pryskyřice, tvrdidla, inertní kalibrovaná plniva a barva. Všechny čtyři složky Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 jsou dodávány k okamžitému použití. Po vytvrzení výrobku je povrch hladký, barevný a slabě reflexní, v tl. 2 mm (Himfloor SL2000),3 mm Himfloor SL3000) nebo 4-6 mm (Himfloor SL4000).
Podlahové povrchy Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 mohou být dodány v široké škále barev odpovídající přibližně barevným odstínům RAL; mohou být posypány vločkami.

Vločky

Vločky dodají nátěrům Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 dekorativní vzhled. Společnost HIM Francie nabízí různé směsi vloček, které nabízí široké možnosti pro konečnou úpravu.

Použití

Hraniční teploty
Nenanášejte povrchové vrstvy Himfloor SL2000 / SL3000 / SL4000 za teplot vzduchu nižších než 5 °C (nebo vyšších než 35 °C) ani pokud je teplota podkladu nižší než hodnota rosného bodu navýšená o 3 °C.

Příprava podkladu

Podklad musí být upraven tak, aby byl čistý, suchý, nemastný a pravidelný. Beton: v závislosti na povrchu: odstranit prach, ofrézovat, brokovat, brousit nebo použít kombinaci těchto technologií. Pokud je to nezbytné, je třeba podlahu před aplikací povrchového nátěru vyrovnat.

Podklad

Betonový podklad musí být zcela vyzrálý (28 dnů), nesmí vykazovat vlhkost vyšší než 5 % (váhově), ani zadržovat vzlínající vodu (provést průkazní zkoušku). Pokud po aplikaci povrchového nátěru dojde k popraskání podkladu, promítnou se i do nátěru.

Podkladový nátěr

Upravený podklad je třeba ošetřit podkladovým nátěrem. Míchejte obě složky tak dlouho, až bude výsledná hmota zcela homogenní. Okamžitě po smísení aplikujte podkladovou vrstvu, tenkou a jednolitou, pomocí kartáče/štětky nebo válečku. Nesmí dojít k přílišnému navrstvení hmoty a nesmí se vytvořit kaluže. Pokud je podklad příliš nasákavý, naneste druhou vrstvu podkladového nátěru. Povrchové podlahové vrstvy Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 se nanášejí tehdy, je-li podkladový nátěr suchý na dotyk (viz technické listy podkladových nátěrů).

Mísení

Mísení je třeba věnovat zvýšenou pozornost – všechny složky Himfloor SL2000/SL3000/SL4000 je třeba pečlivě promíchat. Zapracujte tvrdidlo do báze a míchejte tak dlouho, až obdržíte homogenní hmotu. Přidejte pigment a promíchávejte tak dlouho, až dostanete rovnoměrný barevný odstín. Poté přidejte plnivo a vše znovu promíchávejte 3 až 5 minut, dokud hmota nebude homogenní. Vlijte směs do prázdné nádoby a oškrábejte dno nádoby první, poté znovu promíchávejte 1 minutu. Nepřidávejte žádné rozpouštědlo. Je nezbytné úplně rozmíchat všechny složky s odpovídajícím mísicím zařízením nebo pomaluběžnou vrtačkou s nástavcem/metlou.

Přibližná spotřeba (na 1 mm tloušťky)

Him floor SL 2000:1.7 kg/m2
Him floor SL 3000:1.8 kg/m 2
Him floor SL 4000:2.0 kg/m 2

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.

HIM podlahové nátěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
 
 

HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
PO box 1
1950 AA Velsen-Noord
telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl

HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
telefon : +33 1 30 68 62 10
fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com

Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
telephone +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

company
certified
ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.